KLAUZULA RODO

Oświadczenie administratora danych W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Wspólnota Mieszkaniowa Neptun Park 3 ul. Wypoczynkowa 18, 18A, 22, 22A, 24, 32, 32A Gdańsk (dalej: Wspólnota ) informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Neptun Park 3 ul. Wypoczynkowa 18, 18A, 22, 22A, 24, 32, 32A Gdańsk.
2. Do kontaktu w sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych we Wspólnocie wyznaczono Pana Maciej Tarka można się z nim kontaktować pod adresem e-mail: rodo@neptun-park.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, b) realizacji procesów związanych z Pana/ Pani uczestnictwem we Wspólnocie, c) organizacji zebrań członków Wspólnoty i podejmowania uchwał przez Wspólnotę; d) kontaktowania się z właścicielami lokali; e) realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Wspólnoty w postaci dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami wobec Wspólnoty.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Wspólnotę Pana/Pani danych osobowych: a) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. a, b, c jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO); b) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. d jest zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie danych, co do których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa) – (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) w zakresie realizacji celu wskazanego w pkt 3 lit. e jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f RODO) – polegający na obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez jaki pozostaje Pan/Pani właścicielem lokalu, a po ustaniu tej okoliczności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Wspólnoty, w tym zarządca nieruchomości, oraz podmioty świadczące usługi m. in. w zakresie obsługi księgowej, obsługi prawnej, obsługi technicznej, dostawcy programów i aplikacji informatycznych, oraz banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy skarbowe, organy administracji publicznej np. policja, prokuratura, sądy, organy egzekucyjne.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma:
a) Prawo dostępu co oznacza, że może Pan/ Pani żądać od administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
b) Prawo do sprostowania co oznacza, że może Pan/ Pani żądać sprostowania danych osobowych. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
c) Prawo do zapomnienia co oznacza, że może Pan/ Pani żądać usunięcia jej danych osobowych. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania co oznacza, że może Pan/ Pani ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym administrator będzie weryfikował ich prawidłowość; - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez administratora; - administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez administratora co do zasadności sprzeciwu;
e) Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją; wówczas administrator dokona ponownej oceny nadrzędności interesów administratora i osób, których dane osobowe dotyczą;
f) Prawo do przenoszenia – może przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO). Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres podany w pkt 2.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
9. W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres podany w pkt 2)
10. Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu ani przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć lub uniemożliwić zarządzanie zasobami wspólnoty.